1940 - AMERICAN BANTAM RIVIERA PHAETON

 

 

AMERICAN BANTAM RIVIERA PHAETON